RIPOK

Informacje ogólne

Nazwa Zakładu:
Zakład Gospodarki Odpadami w Trzebczu

Adres:
ul. Działkowa 20, Polkowice

Zarządzający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

Zgodnie z Uchwałą XXX/863/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK i znajduje się w Regionie Północnym Województwa Dolnośląskiego.

Nasz Zakład posiada następujące instalacje:

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).
 2. Instalacje do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych.
 3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Godziny otwarcia:
Pn – pt: 7.00 – 18.00
Sob: 7.00 – 15.00
N: nieczynne

Instalacje

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).
  Procesy:
  a) przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych:
  Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 po przywiezieniu do zakładu i zważeniu na wadze trafiają na magazyn odpadów komunalnych. W tym miejscu pracownik przeprowadza kontrolę wzrokową przywiezionych odpadów w celu wydzielenia odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz opon. Następnie przy pomocy ładowarki kołowej odpady komunalne trafiają do przesiewacza bębnowego, który ma zamontowane sito o oczkach 0 – 80 mm.
  W wyniki procesu mechanicznego przetwarzania powstaje:
  – frakcja podsitowa 0-80 mm ulegająca biodegradacji, która poddawana jest stabilizacji tlenowej w procesie D8
  – frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast), która trafia do kabiny sortowniczej, w której pracownicy segregują na poszczególne frakcje szkło, papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne. Pozostała frakcja stanowiąca balast – w przypadku braku możliwości poddania jej odzyskowi – kierowana jest na kwaterę składowania w celu unieszkodliwiania w procesie D5;
  b) przetwarzanie odpadów opakowaniowych zmieszanych selektywnie zebranych:
  Mam również możliwości przetwarzania selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych zmieszanych na tej samej instalacji.
  Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Następnie za pomocą ładowarki podawane są do kanału zasypowego na tym etapie wybierane są wielkogabarytowych (duże kartony, folia). Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:
  – makulatura: twarda (karton), miękka (papier, gazeta),
  – tworzywa sztuczne: PET, PP, PE, PS, PEHD,
  – złom metali: aluminium, pozostały złom.
 2.  Instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych.
  Proces kompostowania odpadów zielonych prowadzony jest na wydzielonej części płyty kompostowej. Kompostowanie odpadów odbywa się w pryzmach o kształcie zbliżonym do trapezu. W celu przyspieszenia procesu i poprawy warunków natlenienia, pryzmy są okresowo przerzucane. Przebieg procesu kompostowania jest na bieżąco monitorowany. Efektem końcowym prowadzenia procesu powinien być spełniający odpowiednie wymagania jakościowe produkt – kompost lub inny środek, który może zostać wykorzystany rolniczo.
 3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
  Składowanie odpadów (proces unieszkodliwiania D5) odbywa się w kwaterze składowania odpadów w trzech równolegle eksploatowanych sektorach o powierzchni: sektor I, sektor II , sektor III.
  W sektorach I i II odpady inne niż niebezpieczne składowane są w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przy czym w sektorze I składowane są wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z podgrup: 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12, a w sektorze II składowane są wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16 i 17. Odpady składowane są równoległymi warstwami do wysokości 2m z jednoczesnym ich zagęszczaniem i przewarstwieniem materiałem inertnym. Zagęszczanie odpadów odbywa się przy pomocy kompaktora.
  W sektorze III odpady niebezpieczne zawierające azbest oznaczone kodami 17 06 01* (Materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest) składowane są w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Składowanie ww. odpadów polega na ich warstwowym składowaniu w opakowaniach, w których zostały dostarczone.

Fundusz rekultywacyjny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp z o.o. w Polkowicach w związku z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14-12-2012r. o odpadach (Dz. u z 2013 r. poz 21) informuje, że odprowadza środki na fundusz rekultywacyjny, a udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie 1 tony odpadów do składowania wynosi ……. zł.

Surowce wtórne

Nasz Zakład posiada w ofercie następujące surowce:

 • 150101 Makulatura
 • 150102 PET Transparentny, Niebieski, Zielony
 • 150102 PP, PS
 • 150102 Chemia gospodarcza
 • 150102 Folia bezbarwna
 • 150102 Folia kolorowa
 • 150105 TETRAPACK
 • 150107 Szkło opakowaniowe zmieszane

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel.
e-mail:

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup