RIPOK

Informacje ogólne

Nazwa Zakładu:
Zakład Gospodarki Odpadami w Trzebczu

Adres:
ul. Działkowa 20, Polkowice

Zarządzający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

Zgodnie z Uchwałą XXX/863/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku Zakład jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK i znajduje się w Regionie Północnym Województwa Dolnośląskiego.

Nasz Zakład posiada następujące instalacje:

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).
 2. Instalacje do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych.
 3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Godziny otwarcia:
Pn – pt: 7.00 – 18.00
Sob: 7.00 – 15.00
N: nieczynne

Instalacje

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).
  Procesy:
  a) przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych:
  Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 po przywiezieniu do zakładu i zważeniu na wadze trafiają na magazyn odpadów komunalnych. W tym miejscu pracownik przeprowadza kontrolę wzrokową przywiezionych odpadów w celu wydzielenia odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz opon. Następnie przy pomocy ładowarki kołowej odpady komunalne trafiają do przesiewacza bębnowego, który ma zamontowane sito o oczkach 0 – 80 mm.
  W wyniki procesu mechanicznego przetwarzania powstaje:
  – frakcja podsitowa 0-80 mm ulegająca biodegradacji, która poddawana jest stabilizacji tlenowej w procesie D8
  – frakcja nadsitowa powyżej 80 mm (tzw. balast), która trafia do kabiny sortowniczej, w której pracownicy segregują na poszczególne frakcje szkło, papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne. Pozostała frakcja stanowiąca balast – w przypadku braku możliwości poddania jej odzyskowi – kierowana jest na kwaterę składowania w celu unieszkodliwiania w procesie D5;
  b) przetwarzanie odpadów opakowaniowych zmieszanych selektywnie zebranych:
  Mam również możliwości przetwarzania selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych zmieszanych na tej samej instalacji.
  Dostarczane odpady, po zważeniu kierowane są w miejsce gromadzenia, na placu magazynowym sortowni. Następnie za pomocą ładowarki podawane są do kanału zasypowego na tym etapie wybierane są wielkogabarytowych (duże kartony, folia). Przenośnikiem kanałowo-wznoszącym transportowane są do kabiny sortowniczej. W kabinie następuje tzw. selekcja pozytywna tj. ręczne wyselekcjonowanie z taśmy sortowniczej danej frakcji wg. asortymentu:
  – makulatura: twarda (karton), miękka (papier, gazeta),
  – tworzywa sztuczne: PET, PP, PE, PS, PEHD,
  – złom metali: aluminium, pozostały złom.
 2.  Instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych.
  Proces kompostowania odpadów zielonych prowadzony jest na wydzielonej części płyty kompostowej. Kompostowanie odpadów odbywa się w pryzmach o kształcie zbliżonym do trapezu. W celu przyspieszenia procesu i poprawy warunków natlenienia, pryzmy są okresowo przerzucane. Przebieg procesu kompostowania jest na bieżąco monitorowany. Efektem końcowym prowadzenia procesu powinien być spełniający odpowiednie wymagania jakościowe produkt – kompost lub inny środek, który może zostać wykorzystany rolniczo.
 3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
  Składowanie odpadów (proces unieszkodliwiania D5) odbywa się w kwaterze składowania odpadów w trzech równolegle eksploatowanych sektorach o powierzchni: sektor I, sektor II , sektor III.
  W sektorach I i II odpady inne niż niebezpieczne składowane są w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przy czym w sektorze I składowane są wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z podgrup: 19 05, 19 08, 19 09 i 19 12, a w sektorze II składowane są wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 wraz z wybranymi odpadami z grup: 02, 03, 04, 15, 16 i 17. Odpady składowane są równoległymi warstwami do wysokości 2m z jednoczesnym ich zagęszczaniem i przewarstwieniem materiałem inertnym. Zagęszczanie odpadów odbywa się przy pomocy kompaktora.
  W sektorze III odpady niebezpieczne zawierające azbest oznaczone kodami 17 06 01* (Materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest) składowane są w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Składowanie ww. odpadów polega na ich warstwowym składowaniu w opakowaniach, w których zostały dostarczone.

Fundusz rekultywacyjny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp z o.o. w Polkowicach w związku z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14-12-2012r. o odpadach (Dz. u z 2013 r. poz 21) informuje, że odprowadza środki na fundusz rekultywacyjny, a udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie 1 tony odpadów do składowania wynosi ……. zł.

Surowce wtórne

Nasz Zakład posiada w ofercie następujące surowce:

 • 150101 Makulatura
 • 150102 PET Transparentny, Niebieski, Zielony
 • 150102 PP, PS
 • 150102 Chemia gospodarcza
 • 150102 Folia bezbarwna
 • 150102 Folia kolorowa
 • 150105 TETRAPACK
 • 150107 Szkło opakowaniowe zmieszane

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel.
e-mail:

 Powered by WordPress Popup