Oferta

Laboratorium

AB694

Laboratorium istnieje od 1970 roku i świadczy usługi w zakresie :
• pobierania próbek do badań,
• wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych,
• wykonywania analiz mikrobiologicznych wody.

Głównym celem naszego Laboratorium jest spełnienie wymagań Klienta poprzez wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, dostarczając rzetelnych,
wiarygodnych i użytecznych wyników badań, przy jednoczesnym uzyskaniu zadowolenia Klienta z zachowaniem bezstronności analiz poprzez :
• wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
• przestrzeganie praw własności,
• stosowanie udokumentowanych procedur postępowania, w szczególności metod badawczych,
które zostały potwierdzone w sformalizowanym procesie sprawdzenia w warunkach laboratorium
• możliwość uczestnictwa Klienta w pewnych obszarach badań,
• załatwianie reklamacji i skarg zgodnie z udokumentowaną polityką i procedurą,
• informowanie Klienta o nieprawidłowościach wpływających na wiarygodność i miarodajność wyników badań,
• identyfikację osób uprawnionych do podpisywania dokumentów w imieniu laboratorium.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. zapewnia i daje gwarancję niezależności personelu od wszelkich nacisków handlowych i finansowych oraz wyklucza wszelki wpływ na przebieg wyników badań, który deklaruje

Polityka Jakości 

Nasze laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 694 przyznany w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji)

oraz system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, zatwierdzony na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach.

Usługi jakie dla Państwa świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze systemu zarządzania, który realizowany jest, między innymi, poprzez :

 • wewnętrzną kontrolę jakości przy użyciu technik statystycznych,
 • systematyczne uczestnictwo w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych, których wyniki badań są dostępne na życzenie Klienta,
 • regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia, próbek kontrolnych przy określaniu odzysku, precyzji i niepewności badań,
 • stałą kontrolę systemu zarządzania, poprzez audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz przeglądy zarządzania,
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości, oraz usuwanie ich przyczyn poprzez wprowadzane działań korygujących, zapobiegawczych,
 • utrzymywanie w sprawności i nadzorze aparatury pomiarowej poprzez zapewnienie spójności pomiarowej
  z międzynarodowymi uznanymi jednostkami miar w wyniku wzorowań wykonywanych w Głównym Urzędzie Miar  i akredytowanych laboratoriach wzorcujących i sprawdzenia wewnętrzne
  w odniesieniu do państwowych jednostek miar.
 • zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, którego kwalifikacje i kompetencje poprzez systematyczne uczestnictwo w programie szkoleń wewnętrznychi zewnętrznych są doskonalone
  i monitorowane.

Deklarujemy również dla naszych Klientów fachową pomoc w tematach związanych z badaniami wody, ścieków
i osadów ściekowych.

Z usług naszych korzystają :

 • klienci indywidualni,
 • firmy wodociągowo – kanalizacyjne,
 • zakłady samorządowe, urzędy miejskie i gminne,
 • szkoły, przedszkola, żłobki,
 • powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne,
 • firmy instalacyjne,
 • sklepy spożywcze i inne, bary, stołówki, restauracje, piekarnie,
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie

Prowadzimy również spotkania i wycieczki dla dzieci i młodzieży w ramach ścieżek edukacyjnych związanych
z tematyką ekologiczną oczyszczania ścieków i jakością wody.

Laboratorium zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z naszych usług.

Druki do pobrania dla Klientów :

Zlecenia przyjmujemy :
• osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
• w Dziale Obsługi Klienta pokój nr 7 w głównej siedzibie spółki, przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
• telefonicznie,
• faksem,
• korespondencyjnie,
• mailowo : pgm@pgm-polkowice.com.pl.

Pobieranie próbek do badań :
• próbki do badań pobierane są przez personel laboratorium lub przez klienta

Ceny badań i pobierania próbek do badań :
• wg cennika (cennik do pobrania),
• ustalane indywidualnie :
– dla stałych Klientów,
– przy zleceniach wielorazowych,
– przy podpisaniu umów terminowych.

Termin i forma płatności :
• 14 dni od daty wystawienia faktury ( na życzenie klienta maksymalnie do 30 dni od daty wystawienia faktury),
• płatność w kasie przedsiębiorstwa przy ulicy Dąbrowskiego 2, w Polkowicach lub przelew bankowy na podany rachunek na fakturze za wykonaną usługę.

Termin realizacji badań :
• uzależniony jest zakresu zleconych badań i ustalany jest na etapie przyjęcia zlecenia.

Odbiór wyników badań :
• osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna,
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
• pocztą.

Transport :
• transport laboratorium (cennik do pobrania),
• transport klientaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup