PGM Sp. z o. o. w Polkowicach
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
tel. +48 76 846 29  11
fax. +48 76 846 29 60
e-mail:
pgm@pgm-polkowice.com.pl
Start
Dział Obsługi Klienta
Edukacja Ekologiczna
Wodociągi i kanalizacja
Ciepłownictwo
Analiza wody i ścieków
Gospodarka odpadami
Inwestycje i remonty
Biuro Obsługi Klienta
ZCPSZOK
BIP
SEGREGACJA ODPADÓW
Przetargi
Formularze
Do Pobrania
Cennik
Kontakt
Subskrycja


Start
Ogłoszenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2014.

 

Oferta powinna uwzględniać rozszerzony zakres badania, wynikający z wymagań określonych
 w art.44 ustawy Prawo Energetyczne.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania –
do 31 marca 2015 r.

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, aktualne odpisy
z właściwych rejestrów,

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. cenę (netto, vat, brutto) oraz warunki płatności,

4. kopię polisy ubezpieczeniowej,

5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 17 listopada 2014 r.

Wybór podmiotu przeprowadzającego badanie dokonany zostanie przez uprawnione

organy Spółki. O wyniku przeprowadzonego postępowania, podmiot którego oferta zostanie

przyjęta, będzie powiadomiony pisemnie.

Informacja
PGM Sp zoo w Polkowicach created by multiTEC.pl
<