Historia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Polkowicach powstało na początku stycznia 1970 roku i jako samodzielna placówka istniało do 31 grudnia 1973 roku. Jego dyrektorem został Kazimierz Sobków. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w budynku u zbiegu ulic Głogowskiej i Bieruta, który został rozebrany w połowie lat osiem­dziesiątych. Zatrudnionych tam było wówczas 30 pracowników.

Z dniem 1 stycznia 1974 roku PGKiM w Polkowicach utraciło swoją dotychczasową samodzielność. Gospodarką komunalną w mieście zarządzało teraz Lubińskie Przedsię­biorstwo Komunalne w Lubinie. W Polkowicach istniał tylko Zakład Gospodarki Komu­nalnej podlegający zarządowi lubińskiemu. Jego kierownikiem został Antoni Sitnicki. Podobny los spotkał w tym samym czasie polkowicką gospodarkę mieszkaniową. Przeszła ona pod zarząd Lubińskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Lubinie. W Polkowicach utworzono jego filię, której kierownikiem został Zygmunt Tenyszyn. W obu polkowickich zakładach pracowało 40 osób, z czego 21 osób w komunalce i 19 w mieszkaniówce. Tak ukształtowany podział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej trwał do końca 1975 roku.

Na początku stycznia 1976 roku zarząd nad gospodarką komunalną w Polkowicach objęło Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Głogowie. Polkowicki Zarząd Gospo­darki Komunalnej podlegał teraz zarządowi głogowskiemu. Jego nowym kierownikiem został J. Samborski. Natomiast gospodarka mieszkaniowa na terenie miasta została prze­kazana Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach. W latach 1976-1978 sie­dziba kierownictwa gospodarki komunalnej znajdowała się w pomieszczeniach pawilonu przy ul. PKWN, a na początku stycznia 1979 roku została przeniesiona do budynku przy ul. Dąbrowskiego. Z dniem 1 stycznia 1979 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Polkowicach ponow­nie przeszedł pod zarząd Lubińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Lubinie. Funkcję kierownika objął Józef Preisner. W lipcu 1982 roku powstało w Polkowicach samodzielne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. We wrześniu tegoż roku przejęło od Lubińskiego Przedsię­biorstwa Komunalnego w Lubinie zarząd nad całością gospodarki komunalnej w mieście, a od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach wszystkie budynki stare na terenie miasta, które znajdowały się przy ulicach: Gdańskiej, Dąbrowskiego, Pl. Piastów, Świerczewskiego (obecnie Zachodniej), Pl. Kościelnym, Bieruta (obecnie Targowej), Sien­kiewicza, Legnickiej i Rynku. Były to budynki mieszkaniowe, niemieszkaniowe i gos­podarcze. Zdecydowana większość z nich już dzisiaj nie istnieje. Natomiast nowe budynki, których część przekazała PGKiM-owi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, znajdują się przy ulicach Kmicica, Ratowników, Głogowskiej, Kar. B. Kominka (wtedy PKWN) i Wołodyjowskiego. Dwa bloki mieszkalne w Rynku przejęte również wtedy przez PGKiM już dzisiaj nie istnieją. Działalność przedsiębiorstwa od początku obejmowała miasto Polkowice i do 1991 roku teren gminy Rudna. Polegało to na administrowaniu zasobami państwowych budynków mieszkalnych oraz innymi obiektami i urządzeniami komunalnymi. Ponadto do zadań przed­siębiorstwa należało wykonywanie usług na zlecenie w zakresie gospodarki mieszkanio­wej i komunalnej. PGKiM od chwili swojego powstania zatrudniało 110 osób, w tym 82 robotników i 28 pracowników biurowo-administracyjnych. W 1984 roku przeniosło swoją siedzibę do baraku przy ul. Legnickiej. Pierwszym naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa został Józef Preisner. Sprawował tę funkcję do 26 marca 1984 roku! W dniu 3 kwietnia tegoż roku zastąpił go na tym stano­wisku  Wiesław Czopik. Po sześciu latach nastąpiła kolejna zmiana na najwyż­szym szczeblu kierowniczym przedsiębiorstwa. W dniu 30 sierpnia 1990 roku jego nowym dyrektorem został  Emilian Stańczyszyn. Funkcje zastępców dyrektora d/s technicznych pełnili: Paweł Olszewski (1982-1983), Lech Wyroda (1983-1984), Edward Zadorecki (1984-1985), Roman Tuźnik (1985-1986) i Zdzisław Zima (1986-1989), a zastępcami d/s ekonomicznych i eksploatacji byli Zbigniew Złotogórski (1982-1983), Władysław Szpruch (1983-1984), Władysław Stefaniszyn (1984-1985) i Wacław Kluska (1987-1990). Głównym księgowym przedsiębiorstwa w 1982 roku została Aniela Urban. Od 1 wrze­śnia 1983 roku do 30 kwietnia 1990 roku funkcję tę sprawował  Zenon Sabiniarz, a od 2 maja tegoż roku głównym księgowym zakładu jest Grażyna Górak. Z dniem 8 października 1992 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz­kaniowej zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialno­ścią i otrzymało nazwę Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach. Skład pierwszego zarządu PGM tworzyli: prezes Emilian Stańczyszyn, wicepre­zes d/s marketingu i rozwoju Mariusz Gnych, wiceprezes d/s finansowych Grażyna Górak i wiceprezes d/s techniczno-eksploatacyjnych Wacław Kluska. Na początku sierpnia 1994 roku prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. został Wacław Kluska. Zmiana ta nastąpiła w związku z objęciem przez Emiliana Stańczyszyna stanowiska Burmistrza Gminy Polkowice. W roku 2006, po odejściu Wacława Kluski na emeryturę, prezesem spółki został Tadeusz Żmigrodzki.

W 1992 roku na miejscu starych, wyburzonych budynków przy ul. Dąbrowskiego po­wstały dwa nowe obiekty dla administracji PGM, która do jednego z nich przeprowadziła się w październiku tegoż roku z baraku przy ul. Legnickiej. Pomieszczenia drugiego bu­dynku o charakterze magazynowo-biurowym zostały wydzierżawione różnym instytucjom i przedsiębiorstwom działającym na terenie miasta.

Obecnie spółka zatrudnia 160 osoby, w tym 55 na stanowiskach administracyjno – biurowych i 105 na stanowiskach robotniczych.Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup