Informacje o spółce

STATUS PRAWNY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polkowicach powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Polkowicach. Przekształcenia dokonano 8 października 1992 roku r. PGM posiada w chwili obecnej status jednoosobowej spółki kapitałowej gminy. Oznacza to, że w chwili obecnej właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Polkowice, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Burmistrz Gminy Polkowice.

MISJA

Celem Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem zasady ekonomiczności działania. Spólka jest właścicielem sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemów cieplnych w Gminie Polkowice. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Wiodąca pozycja PGM wynika z doświadczenia i praktyki we wszystkich zagadnieniach związanych z ciepłownictwem, gospodarką odpadami, kanalizacją, wodociągami, jak również rehabilitacją małej architektury i terenów zielonych. W naszym Przedsiębiorstwie znalazły zastosowanie najnowsze technologie światowe w takich dziedzinach jak: – wodociągi i kanalizacja, – ciepłownictwo, – odpady komunalne, – budownictwo. – Natomiast liczna kadra inżynieryjno-techniczna jest gwarantem mocnej pozycji Przedsiębiorstwa na rynku. Ta wszechstronność czyni Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej idealnym partnerem do współpracy.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup