Dział Obsługi Klienta

Dział Obsługi Klienta przygotowuje umowy w zakresie:

 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • dostawy ciepła,
 • odbioru odpadów (tylko dla firm).

Umowy zawierane są z właścicielami bądź zarządcami nieruchomości, w przypadku  budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Wymagane dokumenty dla odbiorców indywidualnych:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny, umowa najmu, wyciąg z ksiąg wieczystych).

Wymagane dokumenty dla podmiotów gospodarczych:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający własność,
 • NIP,
 • Regon,
 • odpis z KRS.

W przypadku przepisania umowy, prosimy nie zapomnieć o protokole zdawczo – odbiorczym, zawierającym nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

W przypadku budynku nowowybudowanego należy dostarczyć kserokopię protokołu odbioru prac zanikowych przyłączy.

W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z naszym pracownikiem pod numerem telefonu 76 846 29 19.

Zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Dąbrowskiego 2:

 • w dni powszednie w godz. 7.00-15.00
 • wtorki w godz. od 7.00-16.00.

Złożenie reklamacji i skargi

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że istnieje możliwość składania reklamacji i skarg.
Reklamacje przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta w formie pisemnej, następnie rejestrowane są w systemie komputerowym. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług i innych aktów prawnych). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni. Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy.
W razie wątpliwości zapraszamy do rozmowy z kierownikiem działu pod numerem telefonu 76 846 29 22.Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup