Informacja

Uwaga!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej prowadzone są prace polegające na przepłukaniu sieci, prosimy o ograniczenie zużycia wody do minimum.

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z.o.o informuję, że w dniu 16 września 2017 r. o godzinie 18:00  zostanie wstrzymana dostawa ciepła. Przerwa spowodowana jest awarią wewnętrznej  sieci ciepłowniczej u producenta ciepła – Energetyki Sp.z.o.o w Lubinie i koniecznością wykonania prac naprawczych. Przewidywany czas usunięcia awarii to około 10 godzin

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018.

 

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania –
do 31 marca roku następującego po dniu bilansowym.

Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, aktualne odpisy
    z właściwych rejestrów,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej
    i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. cenę (netto, vat, brutto) oraz warunki płatności, odrębnie za każdy badany rok obrotowy,
  4. kopię polisy ubezpieczeniowej,
  5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie,
  6. projekt umowy.

W końcu roku 2017 lub na początku roku 2018, nastąpi podział spółki PGM, poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nowozawiązanej. Plan podziału dostępny jest
na stronie internetowej www.pgm-polkowice.com.pl w zakładce Strefa klienta/Informacje.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 26 września 2017 r.

Wybór podmiotu przeprowadzającego badanie dokonany zostanie przez uprawnione organy Spółki.
O wyniku przeprowadzonego postępowania, podmiot którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony pisemnie.

31.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że o godz. 16.00 dnia 31.08.2017 r. zakończono uruchomienie systemu ciepłowniczego dla miasta Polkowice.

30.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że o godz. 7.00 dnia 30.08.2017 r. zakończone zostały prace przy usuwaniu awarii i remoncie magistrali ciepłowniczej. W chwili obecnej trwa przygotowanie do uruchomienia systemu ciepłowniczego dla miasta Polkowice.

03.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

UWAGA!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.09.2017 r. Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zostaje przeniesione do biura Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach.

 

Ogłoszenie Planu Podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej So. z o.o. w Polkowicach 

 

 

 

 

 

 

 


Centralny PSZOK mieści się przy ulicy Działkowej 18 w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami przy drodze do Tarnówka.
Odpady przyjmowane są w od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00, sobota od 10:00 do 15:00 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.


 

 Uwaga!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej prowadzone są prace polegające na przepłukaniu sieci, prosimy o ograniczenie zużycia wody do minimum.

Powered by WordPress Popup