Tu podaj tekst alternatywny
Praca | PGM Polkowice

Praca

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie :

 • Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą
  w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 2;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Pani /Pan aplikuje;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 kodeksu pracy, Pani / Pana zgoda w zakresie innych danych niż wynikające z podanych przepisów, uzasadniony interes administratora w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadnionym interesem jest sprawdzenie czy Pani / Pan jest osobą odpowiednią na stanowisko na które prowadzimy nabór;
 • Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów w tym z Kodeksu Pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zatrudnienia jeśli nie zatrudnimy Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz  prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw. Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do co do których wyraziła Pani / Pan zgodę na ich przetwarzanie, cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu złożenie aplikacji w prowadzonej rekrutacji, podanie danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie są  przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.