Tu podaj tekst alternatywny

Oferta

Laboratorium

AB694

Laboratorium istnieje od 1970 roku i świadczy usługi w zakresie :
• pobierania próbek do badań,
• wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków i osadów ściekowych,
• wykonywania analiz mikrobiologicznych wody.

Głównym celem naszego Laboratorium jest spełnienie wymagań Klienta poprzez wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, dostarczając rzetelnych,
wiarygodnych i użytecznych wyników badań, przy jednoczesnym uzyskaniu zadowolenia Klienta z zachowaniem bezstronności analiz poprzez :
• wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
• przestrzeganie praw własności,
• stosowanie udokumentowanych procedur postępowania, w szczególności metod badawczych,
które zostały potwierdzone w sformalizowanym procesie sprawdzenia w warunkach laboratorium
• możliwość uczestnictwa Klienta w pewnych obszarach badań,
• załatwianie reklamacji i skarg zgodnie z udokumentowaną polityką i procedurą,
• informowanie Klienta o nieprawidłowościach wpływających na wiarygodność i miarodajność wyników badań,
• identyfikację osób uprawnionych do podpisywania dokumentów w imieniu laboratorium.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. zapewnia i daje gwarancję niezależności personelu od wszelkich nacisków handlowych i finansowych oraz wyklucza wszelki wpływ na przebieg wyników badań, który deklaruje

Polityka Jakości 

Nasze laboratorium posiada  Certyfikat Akredytacji Nr AB 694 przyznany w 2006 roku przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji)

oraz system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia, zatwierdzony na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach.

Usługi jakie dla Państwa świadczymy od początku do końca przebiegają w nadzorze systemu zarządzania, który realizowany jest, między innymi, poprzez :

 • wewnętrzną kontrolę jakości przy użyciu technik statystycznych,
 • systematyczne uczestnictwo w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych, których wyniki badań są dostępne na życzenie Klienta,
 • regularne korzystanie z certyfikowanych materiałów odniesienia, próbek kontrolnych przy określaniu odzysku, precyzji i niepewności badań,
 • stałą kontrolę systemu zarządzania, poprzez audyty (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz przeglądy zarządzania,
 • niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości, oraz usuwanie ich przyczyn poprzez wprowadzane działań korygujących, zapobiegawczych,
 • utrzymywanie w sprawności i nadzorze aparatury pomiarowej poprzez zapewnienie spójności pomiarowej
  z międzynarodowymi uznanymi jednostkami miar w wyniku wzorowań wykonywanych w Głównym Urzędzie Miar  i akredytowanych laboratoriach wzorcujących i sprawdzenia wewnętrzne
  w odniesieniu do państwowych jednostek miar.
 • zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, którego kwalifikacje i kompetencje poprzez systematyczne uczestnictwo w programie szkoleń wewnętrznychi zewnętrznych są doskonalone
  i monitorowane.

Deklarujemy również dla naszych Klientów fachową pomoc w tematach związanych z badaniami wody, ścieków
i osadów ściekowych.

Z usług naszych korzystają :

 • klienci indywidualni,
 • firmy wodociągowo – kanalizacyjne,
 • zakłady samorządowe, urzędy miejskie i gminne,
 • szkoły, przedszkola, żłobki,
 • powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne,
 • firmy instalacyjne,
 • sklepy spożywcze i inne, bary, stołówki, restauracje, piekarnie,
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie

Prowadzimy również spotkania i wycieczki dla dzieci i młodzieży w ramach ścieżek edukacyjnych związanych
z tematyką ekologiczną oczyszczania ścieków i jakością wody.

Laboratorium zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z naszych usług.

Druki do pobrania dla Klientów :

Zlecenia przyjmujemy :
• osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
• w Dziale Obsługi Klienta pokój nr 7 w głównej siedzibie spółki, przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
• telefonicznie,
• faksem,
• korespondencyjnie,
• mailowo : pgm@pgm-polkowice.com.pl.

Pobieranie próbek do badań :
• próbki do badań pobierane są przez personel laboratorium lub przez klienta

Ceny badań i pobierania próbek do badań :
• wg cennika (cennik do pobrania),
• ustalane indywidualnie :
– dla stałych Klientów,
– przy zleceniach wielorazowych,
– przy podpisaniu umów terminowych.

Termin i forma płatności :
• 14 dni od daty wystawienia faktury ( na życzenie klienta maksymalnie do 30 dni od daty wystawienia faktury),
• płatność w kasie przedsiębiorstwa przy ulicy Dąbrowskiego 2, w Polkowicach lub przelew bankowy na podany rachunek na fakturze za wykonaną usługę.

Termin realizacji badań :
• uzależniony jest zakresu zleconych badań i ustalany jest na etapie przyjęcia zlecenia.

Odbiór wyników badań :
• osobiście w laboratorium przy ulicy Strefowej 11 w Polkowicach (Specjalna Strefa Ekonomiczna,
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach),
• pocztą.

Transport :
• transport laboratorium (cennik do pobrania),
• transport klienta

Procedura rozpatrywania skarg w Laboratorium Zakładowym: PO – 08 „Skargi”