Tu podaj tekst alternatywny

Informacje o spółce

STATUS PRAWNY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polkowicach powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Polkowicach. Przekształcenia dokonano 8 października 1992 roku r. PGM posiada w chwili obecnej status jednoosobowej spółki kapitałowej gminy. Oznacza to, że w chwili obecnej właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina Polkowice, a wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Burmistrz Gminy Polkowice.

MISJA

Celem Przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem zasady ekonomiczności działania. Spólka jest właścicielem sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemów cieplnych w Gminie Polkowice. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Wiodąca pozycja PGM wynika z doświadczenia i praktyki we wszystkich zagadnieniach związanych z ciepłownictwem, gospodarką odpadami, kanalizacją, wodociągami, jak również rehabilitacją małej architektury i terenów zielonych. W naszym Przedsiębiorstwie znalazły zastosowanie najnowsze technologie światowe w takich dziedzinach jak: – wodociągi i kanalizacja, – ciepłownictwo, – budownictwo. – Natomiast liczna kadra inżynieryjno-techniczna jest gwarantem mocnej pozycji Przedsiębiorstwa na rynku. Ta wszechstronność czyni Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej idealnym partnerem do współpracy.